Ayudas y subvenciones

PUBLICIDADE HABILITAS FOGAR VIII

HABILITAS FOGAR VIII. PLAN CONCELLOS 2022-2023. LIÑA 2

22/08/2023

DURANTE O ANO 2023 O CONCELLO DE CUNTIS, NO SEU AFÁN POR DAR CONTINUIDADE O TRABALLO REALIZADO NAS EDICIÓNS PREVIAS DO PROGRAMA, CO FIN DE SEGUIR A DESENVOLVER OS ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS PARA MANTER AS HABILIDADES DO FOGAR PARA A VIDA INDEPENDENTE, ASÍ COMO AUMENTAR A PARTICIPACIÓN COMUNITARIA E MELLORAR A CALIDADE DE VIDA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PARTICIPANTES E DAS SÚAS FAMILIAS, PON EN MARCHA A ACTUACIÓN DENOMINADA “HABILITAS FOGAR VIII” DIRIXIDA A PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL OU DO DESENVOLVEMENTO (DID) E CUXO OBXECTIVO É PROMOVER A AUTONOMÍA DAS PERSOAS PARTICIPANTES, MEDIANTE A PARTICIPACIÓN E A APRENDIZAXE NO SEU CONTEXTO NATURAL, DE XEITO QUE SE FOMENTE O SEU DESENVOLVEMENTO PERSOAL E SE PREVEÑAN SITUACIÓNS DE INSTITUCIONALIZACIÓN, IMPLICANDO ÁS FAMILIAS NO PROCESO.
A FINANCIACIÓN DESTA ACTUACIÓN FAISE CON CARGO AO PLAN CONCELLOS 2022 -2023 DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA QUE CONCEDEU UNHA SUBVENCIÓN DE 15.246,00 EUROS CUBRINDO O 100% DA DITA ACTUACIÓN.

Subvencion informador turistico Rías Baixas

SUBVENCIÓNS EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA, PARA O FINANCIAMENTO DOS CUSTOS DA PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE INFORMACIÓN E ATENCIÓN AO PÚBLICO EN OFICINAS DE TURISMO ADHERIDAS Á REDE DE OFICINAS DE TURISMO INFO RÍAS BAIXAS ANO 2022

02/02/2023

O CONCELLO DE CUNTIS VEN DE CONTAR CUNHA INFORMADORA TURÍSTICA NAOFICINA DE TURISMO QUE OFRECEU OS SEUS SERVIZOS PROFESIONAIS DENDE O MESDE XULLO ATA O MES DE DECEMBRO DE 2022.A FINANCIACIÓN DESTA ACTUACIÓN FÍXOSE CON CARGO ÁS SUBVENCIÓNS PARAPARA O FINANCIAMENTO DOS CUSTOS DA PRESTACIÓN DE SERVIZOS DEINFORMACIÓN E ATENCIÓN AO PÚBLICO EN OFICINAS DE TURISMO ADHERIDASÁ REDE DE OFICINAS DE TURISMO INFO RÍAS BAIXAS ANO 2022, POLA CAL ADEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA CONCEDEU UNHA SUBVENCIÓN DE 6.370,00€CUBRINDO O 58,86% DE DITA ACTUACIÓN.

PUBLICIDADE SINALIZACIÓN PATRIMONIO

SUBVENCIÓNS PARA A REHABILITACIÓN E A SINALIZACIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL DIRIXIDAS AOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA O ANO 2020. DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA.

30/09/2022

SINALIZACIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
O CONCELLO DE CUNTIS VEN DE REALIZAR A ACTUACIÓN DENOMINADA “SINALIZACIÓN DA SENDA FLUVIAL DOS RÍOS GALLO E UMIA” MEDIANTE A CAL SE INSTALARON UN TOTAL DE 3 PANEIS INFORMATIVOS DOS DISTINTOS ELEMENTOS DO PATRIMONIO NATURAL E ETNOGRÁFICO DO CONCELLO.
A FINANCIACIÓN DESTA ACTUACIÓN FÍXOSE CON CARGO ÁS SUBVENCIÓNS PARA A SUPRESIÓN DA SIMBOLOXÍA FRANQUISTA NOS ESPAZOS PÚBLICOS E A REHABILITACIÓN E SINALIZACIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL DIRIXIDAS AOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA O ANO 2021 DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, PARA A CAL CONCEDEULLE AO CONCELLO DE CUNTIS UNHA SUBVENCIÓN POR IMPORTE DE 3.408,10 EUROS, ALCANZANDO O 100% DO INVESTIMENTO.BASES PERSOAL OFICINA TURISMO modif

BASES PARA SELECCIÓN DE PERSOAL QUE PRESTE SERVIZOS NA OFICINA DE TURISMO DO CONCELLO DE CUNTIS

28/06/2022

É obxecto da presente convocatoria regular a contratación dun traballador/a na oficina de turismo do Concello de Cuntis, en réxime laboral temporal, a tempo completo, e na modalidade de contrato temporal por circunstancias da produción de conformidade co establecido no artigo 15.1 b) do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, e tendo en conta o que se recolle no Real Decreto-lei 32/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo.
A presente selección enmárcase dentro das Bases reguladoras para a concesión das subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o financiamento dos custos da dotación de persoal para a realización de tarefas de información en oficinas de turismo adheridas á rede de oficinas de turismo Rías Baixas publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 60 de 28 de marzo de 2022.

PUBLICIDADE PLAN EMPREGO 2022

PLAN CONCELLOS 2022-2023, LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E O FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS.

30/03/2022

O CONCELLO DE CUNTIS VEN DE CONTRATAR A 12 PERSOAS A TRAVÉS DA ACTUACIÓN DENOMINADA “MELLORAS EN OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS 2022” AO ABEIRO DO PLAN CONCELLOS 2022-2023 DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, CUN CUSTO TOAL DE 126.519,30 EUROS.
CON ESTA ACTUACIÓN O QUE SE PRETENDE POR PARTE DO CONCELLO É LOGRAR, POR UN LADO, UNHA MELLORA NOS SERVIZOS QUE OFRECE O CONCELLO UTILIZANDO AS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPAIS E, POR OUTRO, UNHA MELLORA NA CALIDADE E XESTIÓN DOS SERVIZOS PÚBLICOS; (ATENCIÓN CIDADÁ, SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO, MELLORAS MEDIOAMBIENTAIS ETC...).
OS POSTOS CUBERTOS SON OS SEGUINTES:
1 PEÓN DE RECOLLIDA DE LIXO, 2 PEÓNS DE OBRAS, 3 PEÓNS FORESTAIS, 6 ALBANEIS E 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
A FINANCIACIÓN DESTA ACTUACIÓN FÁISE CON CARGO AO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2022-2023) DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA QUE CONCEDEU UNHA SUBVENCIÓN DE 123.524,10 EUROS, SENDO A ACHEGA MUNICIPAL DE 2.995.20 EUROS.

PUBLICIDADE ECOAPRENDO

PLAN CONCELLOS 2021 – LIÑA 2: ACTIVIDADES

29/03/2022

O CONCELLO DE CUNTIS VEN DE REALIZAR A ACTUACIÓN DENOMINADA “PROXECTO ECO-APRENDO” DIRIXIDA A TODA A POBOACIÓN DO CONCELLO E CUXO OBXECTIVO FOI O DE PROMOVER MEDIANTE A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES, OBRADOIROS, CURSOS, ETC., ACTUACIÓNS DIRIXIDAS AO COIDADO DO MEDIO AMBIENTE E NO CAMIÑO CARA UNHA VIDA SOSTIBLE TRATANDO DE DOTAR A TODAS E TODOS DE VALORES POSITIVOS QUE LLES ENSINEN A LOITAR POLA XUSTIZA, A IGUALDADE, A SOSTIBILIDADE E A INCLUSIÓN SOCIAL, ENTRE OUTROS. E CENTRÁNDOSE ESPECIALMENTE NO EXCESO DE CONSUMISMO, A SAÚDE FÍSICA E EMOCIONAL, VALORES ÉTICOS E MORAIS, RESPECTO AO MEDIO AMBIENTE, REDES SOCIAIS, AS TRADICIÓNS LOCAIS E O RESPECTO A OUTRAS CULTURAS.

A FINANCIACIÓN DESTA ACTUACIÓN FÍXOSE CON CARGO AO PLAN CONCELLOS 2021 DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA QUE CONCEDEU UNHA SUBVENCIÓN DE 14.520,00 EUROS CUBRINDO O 100% DA DITA ACTUACIÓN.

PUBLICIDADE PERSOAL OFICINA TURISMO

SUBVENCIÓNS PARA O FINANCIAMENTO DOS CUSTOS DA DOTACIÓN DE PERSOAL PARA A REALIZACIÓN DE TAREFAS DE INFORMACIÓN EN OFICINAS DE TURISMO ADHERIDAS Á REDE DE OFICINAS DE TURISMO ADHERIDAS A TURISMO RÍAS BAIXAS (DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA).

29/03/2022

O CONCELLO DE CUNTIS FOI BENEFICIARIO DURANTE O ANO 2021 DA SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA O FINANCIAMENTO DOS CUSTOS DA DOTACIÓN DE PERSOAL PARA A REALIZACIÓN DE TAREFAS DE INFORMACIÓN EN OFICINAS DE TURISMO ADHERIDAS Á REDE DE OFICINAS DE TURISMO ADHERIDAS A TURISMO RÍAS BAIXAS.

 

CON ESTA AXUDA, O CONCELLO DE CUNTIS PUIDO CONTRATAR A UNHA PERSOA PARA LEVAR A CABO AS TAREFAS DE INFORMACIÓN NA OFICINA DE TURISMO, COLABORANDO DESTE XEIITO NO FIMENTO DO TURISMO E NA PROFESIONALIZACIÓN DO SECTOR.

 

A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA FINANCIOU A TRAVÉS DESTA AXUDA O 75% DOS CUSTOS DO PERSOAL, ASCENDENDO A DITA AXUDA A 6.357,74 €.

PUBLICIDADE HABILITAS VII

PLAN CONCELLOS 2022: HABILITAS FOGAR VII

17/03/2022

UN ANO MÁIS, O CONCELLO DE CUNTIS PON EN MARCHA A ACTUACIÓN DENOMINADA “HABILITAS FOGAR VII” DIRIXIDA A PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL OU DO DESENVOLVEMENTO (DID) E CUXO OBXECTIVO É PROMOVER A AUTONOMÍA DAS PERSOAS PARTICIPANTES, MEDIANTE A PARTICIPACIÓN E A APRENDIZAXE NO SEU CONTEXTO NATURAL, DE XEITO QUE SE FOMENTE O SEU DESENVOLVEMENTO PERSOAL E SE PREVEÑAN SITUACIÓNS DE INSTITUCIONALIZACIÓN, IMPLICANDO ÁS FAMILIAS NO PROCESO.

A FINANCIACIÓN DESTA ACTUACIÓN FAISE CON CARGO AO PLAN CONCELLOS 2022 DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA QUE CONCEDEU UNHA SUBVENCIÓN DE 14.256,00 EUROS CUBRINDO O 100% DA DITA ACTUACIÓN.

PUBLICIDADE HABILITAS VI

PLAN CONCELLOS 2021: HABILITAS FOGAR VI

16/03/2022

O CONCELLO DE CUNTIS VEN DE REALIZAR A ACTUACIÓN DENOMINADA “HABILITAS FOGAR VI” DIRIXIDO A PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL OU DO DESENVOLVEMENTO (DID) E CUXO OBXECTIVO É PROMOVER A AUTONOMÍA DAS PERSOAS PARTICIPANTES, MEDIANTE A PARTICIPACIÓN E A APRENDIZAXE NO SEU CONTEXTO NATURAL, DE XEITO QUE SE FOMENTE O SEU DESENVOLVEMENTO PERSOAL E SE PREVEÑAN SITUACIÓNS DE INSTITUCIONALIZACIÓN, IMPLICANDO ÁS FAMILIAS NO PROCESO.

A FINANCIACIÓN DESTA ACTUACIÓN FÍXOSE CON CARGO AO PLAN CONCELLOS 2021 DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA QUE CONCEDEU UNHA SUBVENCIÓN DE 14.910,00 EUROS CUBRINDO O 100% DA DITA ACTUACIÓN.

Publicidade web REAC-UE

ELIMINACIÓN DA DEPURADORA DA LOURIÑA E CONEXIÓN Á EDAR DE MEIRA NO LUGAR DE CARDECIDE

10/11/2021

Coa execución das obras recollidas no proxecto: ELIMINACIÓN DA DEPURADORA DA LOURIÑA E CONEXIÓN Á EDAR DE MEIRA NO LUGAR DE CARDECIDE o Concello de Cuntis buscou executar unha rede de saneamento no lugar de Cardecide, concello de Cuntis. Actualmente, nesta zona existe unha rede de saneamento que está conectada a unha especie de depuradora tipo fosa (depuradora de A Louriña), algo que facía que o concello tivese que estar constantemente baleirándoa e que provocaba moitas limitacións no servizo. A actuación realizada permitiu conectar ese tramo á rede de saneamento xeral do municipio, que desemboca nunha depuradora propiamente dita: a EDAR de Meira.
Tratábase de obras moi necesarias, posto que a rede de saneamento é considerada un servicio esencial que ten un impacto directo sobre a calidade de vida da poboación á que presta servizo, así como sobre o medio ambiente, xa que implica un saneamento das augas vertidas ao medio.
O obxectivo da actuación realizada consistía en dotar ó núcleo dunha rede de saneamento público eficiente, que proporcionase un servizo axeitado ós habitantes do lugar, así como un tratamento das augas que se verten ó medio natural, para cumprir coa normativa de aplicación respecto a vertidos de augas residuais ó medio natural.
A actuación foi financiada mediante unha axuda de 38.718,00 € ao abeiro das subvencións aos concellos, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas á execución de obras de abastecemento, saneamento e depuración, financiadas no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

CURSOS GRATUITOS PARA PERSOAS DESEMPREGADAS

Cursos gratuítos

20/04/2021

PUBLICIDADE DINAMIZACIÓN SOCIAL EN LIÑA

PLAN CONCELLOS 2020: DINAMIZACIÓN SOCIAL EN LIÑA

01/03/2021

O CONCELLO DE CUNTIS VEN DE REALIZAR A ACTUACIÓN DENOMINADA “DINAMIZACIÓN SOCIAL EN LIÑA” MEDIANTE A CAL SE PUIDO DAR RESPOSTA Á CRISE SANITARIA PROVOCADA POLO COVID – 19 DENDE O CONCELLO DE CUNTIS DESENVOLVÉNDOSE UNHA SERIE DE ACTIVIDADES ENCAMIÑADAS A PALIAR A NECESIDADE DE SOCIALIZACIÓN DAS PERSOAS PARTICIPANTES NOS ÁMBITOS CULTURAIS, EDUCATIVOS, COGNITIVOS E DE OCIO, ENTRE OUTROS. DESTE XEITO FOMENTOUSE A PARTICIPACIÓN DA CIDADANÍA NA BUSCA DUNHA MELLORA NO ESTADO DE ÁNIMO E EVITAR A DESCONEXIÓN COA COMUNIDADE NESTA SITUACIÓN DE ILLAMENTO E SOIDADE.
A FINANCIACIÓN DESTA ACTUACIÓN FÍXOSE CON CARGO AO PLAN CONCELLOS 2020 DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA QUE CONCEDEU UNHA SUBVENCIÓN DE 9.478,46 EUROS CUBRINDO O 100% DA DITA ACTUACIÓN.

PUBLICIDADE HABILITAS V

PLAN CONCELLOS 2020: HABILITAS FOGAR V

01/03/2021

PLAN CONCELLOS 2020 – LIÑA 2: ACTIVIDADES
O CONCELLO DE CUNTIS VEN DE REALIZAR A ACTUACIÓN DENOMINADA “HABILITAS FOGAR V” DIRIXIDO A PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL OU DO DESENVOLVEMENTO (DID) E CUXO OBXECTIVO É PROMOVER A AUTONOMÍA DAS PERSOAS PARTICIPANTES, MEDIANTE A PARTICIPACIÓN E A APRENDIZAXE NO SEU CONTEXTO NATURAL, DE XEITO QUE SE FOMENTE O SEU DESENVOLVEMENTO PERSOAL E SE PREVEÑAN SITUACIÓNS DE INSTITUCIONALIZACIÓN, IMPLICANDO ÁS FAMILIAS NO PROCESO.
A FINANCIACIÓN DESTA ACTUACIÓN FÍXOSE CON CARGO AO PLAN CONCELLOS 2020 DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA QUE CONCEDEU UNHA SUBVENCIÓN DE 14.205,23 EUROS CUBRINDO O 100% DA DITA ACTUACIÓN.

PUBLICIDADE MANTEMENTO DEPURADORAS

PLAN CONCELLOS 2020 – LIÑA 2: GASTO CORRENTE

01/03/2021

O CONCELLO DE CUNTIS VEN DE REALIZAR A ACTUACIÓN DENOMINADA “MANTEMENTO DE DEPURADORAS E PARQUE DE MAQUINARIA” MEDIANTE A CAL SE PUIDERON ADQUIRIR OS EQUIPOS E CONSUMIBLES NECESARIOS CONSISTENTES EN BOMBAS IMPULSORAS, SOPRANTES, REDUTORAS E SONDAS DE MEDICIÓN ENTRE OUTROS, PARA O CORRECTO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DO CONCELLO.
A FINANCIACIÓN DESTA ACTUACIÓN FÍXOSE CON CARGO AO PLAN CONCELLOS 2020 DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA QUE CONCEDEU UNHA SUBVENCIÓN DE 15.082,63 EUROS CUBRINDO O 100% DA DITA ACTUACIÓN.

OFERTAS EMPREGO

OFERTAS EMPLEO

16/02/2021

boletín ofertas

boletín ofertas

12/02/2021

PROGRAMA ESTATAL DE INCENTIVOS Á MOBILIDADE EFICIENTE E SUSTENTABLE (PROGRAMA MOVES)

PROGRAMA ESTATAL DE INCENTIVOS Á MOBILIDADE EFICIENTE E SUSTENTABLE (PROGRAMA MOVES)

10/02/2021

O Concello de Cuntis, a través do INEGA, ven de recibir unha subvención ao abeiro da resolución do 10 de abril de 2019 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (Programa MOVES) anualidade 2019 para o proxecto “INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS XUNTO A PRAZA DA CONSTITUCIÓN DE CUNTIS”.

O importe total do investimento ascendeu a 10.890,00 €, aportando o INEGA o 40% para un importe subvencionado de 4.356,00 €.PUBLICIDADE VEHÍCULO POLICÍA

PLAN CONCELLOS 2018 - 2019: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA DEPARTAMENTO DE POLICÍA LOCAL (REINVERSIÓN BAIXA)

31/12/2020

O CONCELLO DE CUNTIS LEVOU A CABO A ACTUACIÓN DENOMINADA "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA DEPARTAMENTO DE POLICÍA LOCAL (REINVERSIÓN BAIXA)", MEDIANTE A CAL SE DOTOU DUN NOVO VEHÍCULO PARA A POLICÍA LOCAL MELLORANDO ASÍ O SEU PARQUE MÓBIL.
O FINANCIAMENTO DESTA ACTUACIÓN FÍXOSE CON CARGO AO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2018-2019 DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, QUE APORTOU O 100% DO CUSTO DO INVESTIMENTO QUE ASCENDEU A 14.980,00 EUROS.

OFERTA EMPREGO PARA CAMPOLAMEIRO

OFERTA EMPLEO

18/12/2020

PUBLICIDADE PACES

Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sustentable

30/11/2020

A visión a longo prazo para o Concello de Cuntis é lograr un concello movido por enerxía sostible, segura e economicamente accesible, así como un concello resiliente aos efectos do cambio climático, que proporcione á súa cidadanía unha elevada calidade de vida.
Para converter nunha realidade esta visión a longo prazo, establecéronse unha serie de obxectivos medioambientais a cuxa consecución deben ir orientadas as medidas que se desenvolvan en todo o termo municipal:
-Reducir as emisións de CO2 no Concello de Cuntis nun 40% ata o ano 2030, tomando como ano de referencia o 2017.
-Acadar ou mellorar os obxectivos da UE en materia de enerxía e clima, tales como ter un consumo mínimo dun 27% de enerxía procedente de fontes renovables, e o aforro enerxético de, polo menos, o 27%.
-Aumentar a resiliencia mediante a adaptación ao cambio climático.
-Reducir desigualdades sociais, abordando acción para frear a pobreza enerxética.
-Cumprir coa lexislación medioambiental e enerxética presente e prepararse para escenarios futuros de carácter restritivo, incrementando a calidade de vida dos seus habitantes e visitantes, protexendo e preservando o medio ambiente para as xeracións futuras.
Para levar a cabo o Plan de Acción e realizar as aspiracións en materia de mitigación e adaptación, fixouse un punto de partida e un punto final ao que se pretende chegar grazas á posta en marcha de medidas específicas de redución de emisións e de adaptación ao cambio climático.
Para fixar o punto de partida, tomáronse datos concretos de consumos e emisións en todos os ámbitos de actuación públicos e privados que afectan a todos os sectores de actividade, analizando e clasificando toda a información, e tendo así unha foto fixa do ritmo de consumo do concello.
Ao abordar de forma conxunta a mitigación e a adaptación, potenciarase as sinerxías políticas e sociais e conseguiranse solucións locais para o Concello de Cuntis que axuden a promover uns servicios enerxéticos seguros, sostibles e economicamente accesibles para todos, mellorando así a calidade de vida e incrementando a seguridade enerxética.

PLAN MOBILIDADE

SUBVENCIÓNS DE PLANS DE MOBILIDADE SUSTENTABLE PARA CONCELLOS DE MENOS DE 50.000 HABITANTES

07/08/2020

O CONCELLO DE CUNTIS LEVOU A CABO DURANTE O ANO 2020 A ELABORACIÓN DUN PLAN DE MOBILIDADE SUSTENTABLE CO QUE SE PRETENDE DAR UN PASO ADIANTE EN MATERIA DE MOBILIDADE E ACCESIBILIDADE QUE SERVIRÁ PARA ESTABLECER ACCIÓNS PARA MELLORAR A CALIDADE DE VIDA DA CIDADANÍA E FAVORECER O MEDIO AMBIENTE.
A FINANCIACIÓN DESTA ACTUACIÓN FÍXOSE CON CARGO Á SUBVENCIÓN DE PLANS DE MOBILIDADE SUSTENTABLE PARA CONCELLOS DE MENOS DE 50.000 HABITANTES QUE CONCEDEU UNHA SUBVENCIÓN DE 9.000,00 EUROS CUBRINDO O 75% DA DITA ACTUACIÓN.

PUBLICIDADE REFORMA ALUMEADO IDAE

REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CUNTIS

21/07/2020

La actuación realizada consistió en la renovación de 1310 luminarias existentes por luminarias LED de alta eficiencia con sistema de regulación de flujo de doble nivel, con reducción de consumo pasadas 3 horas desde el encendido. Junto a la luminaria se renovaron los brazos de sujeción y las cajas de derivación.
Además, se renovaron 106 cuadros de mando, instalándolos totalmente nuevos y dotados de reloj astronómico para el encendido, coincidiendo así exactamente el encendido con el
orto y el ocaso de Cuntis.
También se sustituyeron 16200 metros de cableado y 71 apoyos de hormigón.
Como podremos comprobar en la tabla resumen, gracias a esta actuación se consiguió rebajar el consumo energético en un 68% y conseguir una calificación energética A en todos los viales objeto de la actuación.

Publicidade IDAE

REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ZONAS RURALES DEL AYUNTAMIENTO DE CUNTIS

23/04/2020

El Ayuntamiento de Cuntis ha puesto en marcha un proyecto para la renovación del alumbrado en las zonas rurales del municipio.

Este proyecto se acoge a las líneas de ayudas para la renovación de las instalaciones de iluminación exterior municipales. Cofinanciadas por el FEDER y gestionadas por el IDAE con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con el objetivo de conseguir una economía más limpia y sostenible.


PUBLICIDADE DOTACIÓN PERSOAL TURISMO

SUBVENCIÓN PARA LA DOTACIÓN DE PERSONAL EN LA OFICINA DE TURISMO

13/04/2020

O AYUNTAMIENTO DE CUNTIS FUÉ BENEFICIARIO DURANTE EL AÑO 2019 DE LA SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS COSTES DE LA DOTACIÓN DE PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE TAREAS DE INFORMACIÓN EN OFICINAS DE TURISMO ADHERIDAS A LA REDE DE OFICINAS DE TURISMO RÍAS BAIXAS.

CON ESTA AYUDA, EL AYUNTAMIENTO DE CUNTIS PUDO FINANCIAR LOS COSTES DERIVADOS DE LA DOTACIÓN DE PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE TAREAS DE INFORMACIÓN EN LA OFICINA DE TURISMO DURANTE EL AÑO 2019 CON LA FINALIDAD DE COLABORAR EN EL FOMENTO DEL TURISMO Y EN LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR.


Feira 18 2019

Subvención Plan Concellos 2019 "Feira Histórica do 18"

31/03/2020

EN EL AÑO 2019 EL AYUNTAMIENTO DE CUNTIS LLEVO A CABO LA ACTIVIDAD DENOMINADA "FEIRA HISTÓRICA DO 18" QUE CONSISTIÓ EN LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ESTA ACCIÓN.

LA FINANCIACIÓN DE ESTA ACTUACIÓN SE HIZO CON CARGO AL PLAN CONCELLOS 2019 DE LA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA QUE CONCEDIÓ UNA SUBVENCIÓN DE 7.000,00 EUROS CUBRIENDO EL 100% DE DICHA ACTUACIÓN.


Publicidade Actividades deportivas 2019

Subvención Plan Concellos 2019 "Actividades Deportivas 2019"

31/03/2020

EL AYUNTAMIENTO DE CUNTIS REALIZÓ LA ACTUACIÓN DENOMINADA "ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2019" QUE CONSISTIÓ EN LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL AYUNTAMIENTO.

LA FINANCIACIÓN DE ESTA ACTUACIÓN SE HIZO CON CARGO AL PLAN CONCELLOS 2019 DE LA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA QUE CONCEDIÓ UNA SUBVENCIÓN DE 7.000,00 EUROS CUBRIENDO EL 100% DE DICHA ACTUACIÓN.


Publicidade Habilitas IV

Subvención Plan Concellos 2019 "Habilitas Fogar IV"

31/03/2020

 EL AYUNTAMIENTO DE CUNTIS REALIZÓ LA ACTUACIÓN DENOMINADA "HABILITAS FOGAR IV" DIRIGIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DE DESENVOLVIMIENTO (DID) Y CUYO OBJETIVO ES PROMOVER LA AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN Y EL APRENDIZAJE EN SU CONTEXTO NATURAL, DE MANERA QUE SE FOMENTE SU DESENVOLVIMIENTO PERSONAL Y SE PREVENGAN SITUACIONES DE INSTITUCIONALIZACIÓN, IMPLICANDO A LAS FAMILIAS EN EL PROCESO.

LA FINANCIACIÓN DE ESTA ACTUACIÓN SE HIZO CON CARGO AL PLAN CONCELLOS 2019 DE LA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA QUE CONCEDIÓ UNA SUBVENCIÓN DE 13.466,45 EUROS CUBRIENDO EL 100% DE DICHA ACTUACIÓN.


Publicidade Páxina Web Concello

Subvención Plan Concellos 2019 "Elaboración dunha páxina web profesional para o Concello de Cuntis"

31/03/2020

 El AYUNTAMIENTO DE CUNTIS REALIZÓ LA ACTUACIÓN DENOMINADA "ELABORACIÓN DUNHA PÁXINA WEB PROFESIONAL PARA O CONCELLO DE CUNTIS" CON LA QUE SE RENOVÓ LA PÁGINA WEB ACTUAL.

LA FINANCIACIÓN DE ESTA ACTUACIÓN FÍXOSE CON CARGO AL PLAN CONCELLOS 2019 DE LA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA QUE CONCEDIÓ UNA SUBVENCIÓN DE 4.700,00 EUROS CUBRIENDO EL 100% DE DICHA ACTUACIÓN.


Publicidade Liña 3 Emprego

PLAN CONCELLOS 2019 – LÍNEA 3: EMPLEO PARA LA CONSERVACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS MUNICIPALES

31/12/2019


EL AYUNTAMIENTO DE CUNTIS LLEVÓ A CABO DURANTE EL AÑO 2019 LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO “MEJORAS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES” MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE 12 PERSONAS DESEMPLEADAS.

LA FINANCIACIÓN DE ESTA ACTUACIÓN SE HIZO CON CARGO AL PLAN CONCELLOS 2019 DE LA DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA QUE CONCEDIÓ UNA SUBVENCIÓN DE 121.960,87 EUROS CUBRIENDO EL 100% DE DICHA ACTUACIÓN.

Romería cabalo

Romería cabalo

23/03/2018

Cuntis deportivo

Cuntis deportivo

21/03/2018

Liña de emprego

Liña de emprego

05/03/2018

Cunetas no rural

Cunetas no rural

23/02/2018

Esta web utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Pulsa el botón "Aceptar" para autorizar su uso. Aceptar Más información